دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

خلاقیت موسیقی - دوره نجات

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی نجات - 12 جلسه

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

رسم فنی نجات - 12 جلسه

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزمایشی 10 - ( آزمون جامع 2 )

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزمایشی 9 ( آزمون جامع 1 )

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزمایشی 8

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزمایشی 7

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزمایشی 6

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزمایشی 5

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزمایشی 4

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آزمایشی 3

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام
آرت میدیا