دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

خلاقیت موسیقی عمومی - آنلاین-1400

musighi omumi

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

عربی- آنلاین-1400

arabi

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت نمایشی - آنلاین-1400

namayeshi

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسه: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی - آنلاین-1400

riazi

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره فردی سالیانه - انلاین

moshavere

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه هنری میدیا