دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

خلاقیت موسیقی عمومی - آنلاین-1400

musighi omumi

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان - آنلاین-1400

zaban

مدت: 39 ساعت

تعداد جلسه: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

ادبیات- آنلاین-1400

adabiat

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

معارف- آنلاین-1400

maref

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

عربی- آنلاین-1400

arabi

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی هنر-آنلاین-1400

dark

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسه: 45

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت تصویری - آنلاین-1400

tasviri

مدت: 68 ساعت

تعداد جلسه: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت نمایشی - آنلاین-1400

namayeshi

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسه: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

رسم فنی- آنلاین-1400

rasmfani

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

ریاضی - آنلاین-1400

riazi

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسه: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

خواص مواد - آنلاین-1400

khavas

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت موسیقی پیشرفته - آنلاین-1400

musighi

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسه: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره فردی سالیانه - انلاین

moshavere

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه هنری میدیا