دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

مشاوره فردی سالیانه - انلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 9 | حامع |

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 8 | 14 خرداد |

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 7 | 3 اردیبهشت |

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 6 | 22 اسفند ماه |

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 5 | 24 بهمن ماه |

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

کنکور آزمایشی آنلاین 4 | 3 بهمن ماه |

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه هنری میدیا